Skip to main content

Ymchwil brechlyn coronafeirws (COVID-19)

Brechlynnau yw’r ffordd fwyaf effeithiol o atal heintiau fel coronafeirws (COVID-19).

Mae ar ymchwilwyr angen pobl i gymryd rhan yn eu hastudiaethau fel eu bod yn dysgu pa frechlyn newydd posibl sy’n gweithio orau.

Ar y dudalen hon, gallwch gofrestru i ymchwilwyr gysylltu â chi ynglŷn â chymryd rhan mewn astudiaethau brechlyn COVID-19 cymeradwy y DU ac ymchwil arall. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n ymuno â’r gofrestrfa brechlyn COVID-19.

Mae'r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Beth fydd yn digwydd pan ydych yn cofrestru i ymchwilwyr gysylltu â chi

Gallwch gofrestru ar-lein. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau i chi ynglŷn â chi eich hun, ac yna’n gofyn am eich caniatâd i ymchwilwyr ar yr astudiaethau brechlyn gysylltu â chi.

Os ydych chi’n cofrestru, cedwir eich manylion yn ddiogel. Dim ond ag ymchwilwyr sy’n meddwl y gallech fod yn addas ar gyfer astudiaeth y maent yn gweithio arni y byddwn yn rhannu’r wybodaeth .

Bydd yr ymchwilwyr yna’n cysylltu â chi i ddweud mwy am yr astudiaeth, ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Os ydych yn cofrestru i ymchwilwyr gysylltu â chi, nid oes rhaid i chi gymryd rhan mewn astudiaeth na siarad ag ymchwilwyr. Eich dewis chi yw.

Gallwch dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Ynglŷn ag astudiaethau brechlyn

Pwy all gofrestru i ymchwilwyr gysylltu â nhw ar gyfer astudiaethau brechlyn COVID-19?

Mae unrhyw un 18 oed neu hŷn sy’n byw yn y DU yn cael cofrestru i ymchwilwyr gysylltu â nhw ynglŷn â chymryd rhan mewn astudiaethau brechlyn COVID-19. Nid oes unrhyw derfyn oedran uwch.

Yn aml, mae angen i ymchwilwyr gynnwys pobl â gwahanol gyflyrau iechyd i weld sut y mae’r brechlyn yn gweithio. Os oes gennych chi gyflwr, mae’n bosibl y bydd astudiaethau y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Alla’ i gofrestru os ydw i wedi cael brechlyn COVID-19 yn barod?

Gallwch. Bydd yna astudiaethau’n dod trwodd sy’n addas i bobl sydd wedi cael brechlyn yn erbyn COVID-19 yn barod.

Mae’r rhain yn cynnwys astudiaethau ar gyfer triniaethau COVID-19, astudiaethau sy’n edrych ar frechlynnau pellach ac ymchwil sy’n ymwneud â phynciau heblaw am COVID-19.

Mae pobl sy’n cofrestru’n cael opsiwn i ymchwilwyr gysylltu â nhw ynglŷn ag ymchwil brechlyn COVID-19 yn unig, neu hefyd ynglŷn ag ymchwil arall yn y dyfodol.

Beth mae astudiaethau brechlyn yn eu cynnwys?

Os ydych chi’n cymryd rhan mewn astudiaeth brechlyn, bydd angen i chi ymweld â’r ysbyty, neu safle ymchwil arall, ychydig o weithiau dros 6 i 12 mis.

Yn ystod yr ymweliadau hyn, byddwch fel arfer:

  • yn cael gwybod am yr astudiaeth ymchwil
  • yn cael y cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau
  • yn cael profion gwaed
  • yn cael pigiad, a allai fod yn frechlyn neu beidio

Rhwng ymweliadau, bydd gofyn i chi ddweud wrth y tîm ymchwil am unrhyw symptomau sydd gennych. Efallai y bydd angen i chi wneud rhai pethau gartref, fel cymryd swab o’r gwddf neu’r trwyn bob wythnos, neu gadw dyddiadur.

A yw astudiaethau brechlyn yn ddiogel?

Rhoddir brechlynnau ar brawf i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel cyn eu profi ar bobl.

Bydd nifer y bobl y profir y brechlyn arnynt yn dibynnu ar gam yr astudiaeth. Fel arfer, dywedir wrthych faint o bobl sydd wedi cael eu profi cyn i chi benderfynu cymryd rhan mewn astudiaeth.

Ni fydd y brechlyn yn rhoi COVID-19 i chi. Cynlluniwyd brechlynnau fel nad ydynt yn achosi'r haint.

Mae siawns y ceir sgîl-effeithiau. Mae sgil-effeithiau cyffredin yn cynnwys:

  • briw, cochni a chwydd yn safle’r pigiad
  • blinder
  • cyhyrau poenus
  • gwres uchel

Gall y rhain barhau am ychydig o ddiwrnodau, ac fel arfer maent yn gwella ohonynt eu hunain.

A ofynnir i mi ymuno ag astudiaeth sy'n bell i ffwrdd?

Mae ymchwil brechlyn COVID-19 yn digwydd ledled y DU, felly mae’n debygol y bydd yna rywfaint o ymchwil yn digwydd yn agos atoch chi.

Os yw ymchwilydd yn gofyn i chi gymryd rhan mewn astudiaeth, gallwch ddweud na os ydych chi'n teimlo ei bod hi'n rhy bell i ffwrdd.

Pwy sy’n rhedeg astudiaethau brechlyn COVID-19?

Yn Lloegr, y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR) ydy partner ymchwil y GIG. Mae’r NIHR yn gweithio gyda phartneriaid ymchwil GIG cyfatebol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban ar astudiaethau brechlyn.

Os byddwch chi’n cofrestru i ymchwilwyr gysylltu â chi ynglŷn ag astudiaethau ymchwil, dim ond ymchwilwyr ar astudiaethau y mae’r NIHR wedi’u cymeradwyo fydd yn gallu cysylltu â chi.

Gallwch chi weld mwy am yr astudiaethau brechlyn hyn ar wefan Bod yn Rhan o Ymchwil yr NIHR.

Mae reolau pendant ynglŷn â diogelwch a chyfrinachedd y mae’n rhaid i bob ymchwil iechyd, gan gynnwys astudiaethau brechlyn, eu dilyn.

Sut mae astudiaethau’n cael eu cymeradwyo?

Protocol yw’r enw ar y cynllun cyffredinol ar gyfer astudiaeth ymchwil. Cyn y gall astudiaeth ddechrau, mae angen i'r protocol gael ei gymeradwyo gan grŵp o ymchwilwyr nad ydynt yn rhan o'r astudiaeth.

Bydd pwyllgor moeseg ymchwil annibynnol hefyd yn adolygu’r protocol. Mae'r pwyllgor hwn yn gyfrifol am ofalu am eich hawliau, diogelwch, urddas a llesiant pan fyddwch yn cymryd rhan mewn ymchwil. Gall hefyd benderfynu a all yr astudiaeth fynd yn ei blaen.

Ni chaniateir i ymchwilwyr newid y protocol heb ddweud wrth y pwyllgor moeseg. Gall y pwyllgor moeseg atal astudiaeth ar unrhyw adeg os oes ganddo unrhyw bryderon ynghylch lles pobl sy'n cymryd rhan.

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â chofrestru, gwelwch atebion i gwestiynau cyffredin ynglŷn â chofrestru ar gyfer ymchwil brechlyn COVID-19.

Logo image for the National Institute for Health and Care Research

Page last reviewed: 28 April 2022
Next review due: 28 October 2022